Home arrow Fysioterapi  
Tuesday, 28 January 2020

 

  

Fysioterapeuter og samtidig manuellterapeuter  med refusjonsavtale og primærkontakt  funksjoner på Oppsal senter  samfunnshus og  Oppsal Arena:( primært på Oppsal Arena)

Send  primært SMS til 91523170  , eventuelt også en mail til This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

  

Se under behandlerere for flere navn

 

Spesialist på muskler, ledd og nerver. Spesialistene i manuellterapi er primærkontakt for muskel skjelettplager med henvisningsrett til spesialist, røntgen. MR. og Fysioterapi .

Akutt vakt betyr at alle har en dag de setter opp en akutt  time.

 

Psykomotorisk Fysioterapi med refusjon og venteliste

 Kari Eikeland har refusjonsrett men har permisjon uten vikar men instituttet har  som oftest enten en psykomotoriker                             eller en psykomotorik student eller noen med erfaring med psykomotorik prinsipper som kan ta være til hjelp

Jocelyn Atubo Flytter sin praksis  til Nordstrand- Lambertseter og  så Kringsjå  høsten 2017

 

 

 

Fysioterapi

Sykdomsbehandling med ikke-invasive og ikke-medikamentelle fysikalsk medisinske metoder, og utøvet av en fysioterapeut. Det er en rekke metoder som veldig kort oppsummert er informasjon, varme,elektroterapi, massasje, øvelser , psykomotoriske teknikker og manuellmedisinske teknikker . I tillegg inngår rehabiliteringsarbeid, helseplanlegging, forebyggende helsearbeid og gruppeterapi . Fysioterapi er også en egen vitenskap, knyttet til det medisinske fagfelt. Sentralt i faget er bevegelse og tiltak rettet mot bevegelsesapparatet med sin hjertelunge og nevromuskelskjelett funksjon

Manuellterapi (Norsk Manuellterapeutforening ).Manuellterapi er utredning, undersøkelse, diagnostikk og behandling av plager og skader i muskel- og skjelettsystemet. Behandling skjer ved hovedsakelig ikke-invasive, manuelle metoder for å lindre smerte, gjenopprette eller bedre kroppens funksjoner. Mobilisering, manipulasjon og bløtdelsbehandling er vanlige metoder.  Bløtdelsbehandling kan inkluderer som i annen fysioterapi også massering, IMS ( intramuskulær stimulering) og annen triggerpunktbehandling . Manuellterapi er en spesialisering innen Fysioterapi.


SET , MTT og strikk

SET er slynge trening MTT er medisinsk treningsterapi  som ble utviklet av manuellterapeuter i Norge. Via vekter som hjelper en å løfte armene til tyngre vekter kan en treffe de fleste streningsnivåer . Systemet er fleksibelt så mange øvelser er mulige. Strikk trening via motstand fra flere kanter. Motstanden er to sider i en trekant.
Instituttet har videreutviklet både MTT og strikktreningen uti fra kunnskap fra mange felt bla. Osteopati og dens fokus på muskelkjeder.

Arbeidsplassvurdering , funksjonsvurdering og bedriftsfysioterapi

Vi kan tilby arbeidsplassvurdering og funksjonsvurdering betalt av NAV.

Elektroterapi

Herunder inngår behandling med elektriske apparater.Optimal strømbehandling kan redusere behovet for smertestillende medikamenter med 35% etter operasjoner. konkluderer : Fysioterapeut Jan Magnus Bjordal 2003 i sin avhandling ved UIB "Validation of electrophysical agents in pain management by identification of their dose-response patterns". Ultralydbehandling er en behandlingsform der man bruker ultralyd med høyere energi enn man bruker for billeddiagnostikk. Energien i form av bølger omdannes til varmeenergi i vevet som behandles. Det antas at blodsirkulasjonen bedres lokalt og at betennelses relaterte substanser kan transporteres bort og tilheling kan stimuleres. TNS eller TENS - Transkutan elektrisk nervestimulering: metode for depolarisering av nerver. Brukes for smertelindring, og antas å ha en del av de samme effekter som akupunktur i så måte.PENS - Perikutan elektrisk nervestimuleringElektroakupunktur; er å sette elektroterapi på akupunktur , smertepunkter eller punkter i området med samme nervesegmentsinnervering som plage og plage årsak.Interferens terapi: Terapi med kryssede elektriske strømmer som går gjennom vevet. Har vært benyttet for å fremme sårtilheling og tilknyttning til leddsmerter.Laser terapi : Bjordal sier: "Effekten av optimal laserbehandling er likeverdig med steroidinjeksjoner og medikamenter"Sjokkbølge terapi er også en  fysioterapi benyttet metode , men det  må videre sendes til annet institutt for eksempel. www.fysiomoves.no

Vi må også henvise vider også de som trenger kortbølgebehandling

Nevrologisk  fysioterapi

  Behandling ved nevrologisk dysfunksjon er basert på primært trening for å overkomme motorisk tilkortkomming og forstyrrete motoriske mønstre. Det finnes mange teoretisk rammeverk for slik behandling men det en enes om er at ” bevegelses vitenskap” rammeverket er essensielt i behandlingen. Tradisjonelt har en brukt mye Bobath teknikker ved halvsidig hjerneslag. Bobath teknikker er viktige for å støtte og stimulere affisert del nok til at den brukes. Nyere metoder er å hindre funksjon i ikke affisert side for å tvinge frem bruk av affisert side. Nevrologisk fysioterapi , inkluderer også vestibular behandling og rehabilitering. Det vil si teknikker for å bedre balanse grunnet vestibular dysfunksjon.Tradisjonelt inkluderer nevroogisk fysioterapi behandling av motoriske svekkelser , motoriskutfall , spasmer , rigiditet eller andre nevrologiske grunner til forandret motorisk kontroll og balanse dysfunksjon .Se Geriatric and Neurology Research Unit for forskning på balanse og på Taiji ved nevrologiske dysfunksjoner http://www.shrs.uq.edu.au/physio/research/geriatric_and_neurology.htmlSe og under Taiji 


Lungefysioterapi

 Lungefysioterapi er en behandlingsform som først og fremst har som mål å hjelpe pasienten som trenger å bedre sin puste evne. Fokuset er på å bedre puste via å bedre lungeekspansjonsevne og å øke pustemuskel styrke og utholdenhet. Som del av dette har en egne spesifike teknikker for å løsne og få opp slim som "sitter" fast i lunger og bronkier, og som ikke løsner ved spontan hoste. Denne sekretstagnasjonen er som oftest en tilleggs- eller senvirking av pneumoni (lungebetennelse), bronkiektasi, KOLS (Kronisk Obstruktiv Lunge Sykdom), astma og andre lignende lungelidelser. Lungefysioterapi med fokus på å løsne sekretstagnasjon er hyppigst brukt i primær- og sekundærhelsetjenesten, men også privatpraktiserende fysioterapeuter anvender behandlingsformen. Astma informasjon "skole" er også vanlig. Lungefysioterapi spesifike  teknikker er postural drenering, banking, risting, hosteteknikker , dyppust  og pust mot  motstand teknikker. Trening og manuellterapi teknikker er  vesentlige deler i en adekvat lungebehandling i henhold til retningslinjer for behandling . Adekvat medisinering i relasjon til trening og behandling kan være viktig. Informasjon om gode pusteteknikker , pustestillinger og adekvat trening er meget viktig

LUNGE rehabiliteringsverktøy: www.pulmonaryrehab.com.au/index.asp?page=5

Senior-Fysioterapi

Geriatrisk og senior fysioterapi er fokusert på å optimalisere funksjon og uavhengighet. Grunnet mange og sammensatte plager i tillegg til minsket funksjon pga av alder krever det en sammensatt fysioterapi kunnskap der en bruker både nevrologi, manuellterapi, lungefysioterapi og et bredt sett av kommunikasjons kunnskap og ferdigheter.

Barne- Fysioterapi og mødre med bekkenplager.Barne - Fysioterapi er fysioterapi behandling , undersøkelse og fysioterapiforebyggende tiltak for gruppen 0-18. Barn 0-12 har fribehandling hos fysioterapeut med refusjonsavtale. Mødre med bekkenplager og gangvansker-smerter i under eller  rett etter  graviditet har og fribehandlingsmulighet i en 6 mnd periode.For mer om fysioterapeuters ekspertise område se: http://www.bcphysio.org/app/public/guide.htmlog se flere definisjoner  på http://www.answers.com/topic/physical-therapy?cat=health Manuellterapi http://www.eugenept.com/manual.html

 

Somatic Experiencing ® er en traumebehandlingsmetode som praktiseres av psykologer, leger, psykomotoriske fysioterapeuter, manuellterapeuter, fysioterapeuter, osteopater, akupunktører, sykepleiere, jordmødre, psykoterapeuter, kroppsterapeuter samt pedagoger over hele verden.  SE-Utdannelsen går over 36 dager fordelt på tre år

 etoden er utviklet av Dr. Peter Levine Ph.D., med doktorgrad i psykologi og medisinsk biofysikk. Somatic Experiencing ® (SE) er en kroppsbasert behandlingsmetode som varsomt regulerer dysregulerte tilstander i det autonome nervesystemet (ANS). Det undervises i de kliniske implikasjoner av nyere nevrofysiologisk hjerneforskning, bla Stephen Porges’ polyvagale teori og Levines behandlingsmodeller for de ulike spesifikke traumekategorier. Nervesystemets evne til kontakt og resonans trenes opp.

Ufullendte responser etter traumer skaper symptomene som ligger bakenfor de observerte og opplevde plagene som oppstår som følge av posttraumatisk stress. Somatic Experiencing ® (SE) søker derfor på en varsom måte, med mindre risiko for retraumatisering, å reorganisere og fullføre en defensiv orienteringsrespons hos klienten, dvs. fullføre kamp-, flukt- og frysreaksjoner i nervesystemet.

 


Den 1-årige efteruddannelse i Neuroaffektiv Personlighedsudvikling og Psykoterapi henvender sig til psykologer, psykoterapeuter, psykomotoriske fysioterapeuter og andre der indgår i psykoterapeutiske opgaver med voksne og unge.
Efteruddannelsens formål er at få et grundigt kendskab til neuroaffektiv udviklingspsykologi bl.a. gennem de Neuroaffektive Kompasser, så det bliver muligt at arbejde mere præcist og målrettet med både vurdering, evaluering og interventioner, samt få større indsigt og ejerskab af egne personlighedsmæssige ressourcer.
 


1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv Personlighedsudvikling og Psykoterapi
Indhold:
Neuroaffektiv Personlighedsudvikling og Psykoterapi er et forskningsbaseret landkort over de interaktionsformer, der skaber psykisk udvikling på forskellige udviklingspsykologiske bevidsthedsniveauer. Den 1-årige efteruddannelse tager udgangspunkt i, at det er nødvendigt at være godt funderet i en teori eller et ”landkort” for at navigere i arbejdet med andre mennesker. På denne efteruddannelse er ”landkortet” neuroaffektiv udviklingspsykologi, som er en teoretisk forståelse af, hvordan emotionel udvikling i alle aldre kræver synkroniserede interaktioner med betydningsfulde andre for at komme i udvikling. Det sker i bedste fald i ”windows opportunity”, altså i den periode hvor en personlighedsmæssig færdighed af sig selv modnes. Hvis ikke synkroniseringen er sket i den optimale periode, kræver det senere hen en målrettet indsats. Det neuroaffektive perspektiv på psykoterapi tager sit udgangspunkt i den kendsgerning, at det er den målrettede interaktion, der i ungdom og voksenliv kan modne dybe personlighedsmæssige strukturer. Modningen foregår på tre hierarkisk forbundne niveauer i nervesystemet, nemlig arousalregulering, affektafstemning og mentalisering. Når de tre niveauer er fleksible og har integreret sig, udvikles psykisk resiliens.
 
Neuroaffektiv udviklingspsykologi bygger bro mellem tilknytningsteori og senere årtiers hjerneforskning og forklarer, hvordan dybereliggende synkroniseringsprocesser former og modner den psykoterapeutiske proces.
Den neuroaffektive tilgang til psykoterapi indebærer derfor en vurdering af, hvor ressourcen findes til at etablere mødeøjeblikke i det neurale hi­erarki, så de relevante neurale forbindelser kan udvikles. På efteruddannelsen vil de Neuroaffektive Kompasser præsenteres og benyttes som et vurderings- og navigationsredskab.
 
Vi ved, at selv et godt ”landkort” og en god metode ikke kan skabe forandringsprocesser, hvis den, der skal støtte et andet menneskes udviklingsproces ikke er i stand til at være på ”bølgelængde” med den person der skal støttes. Vi vil derfor på efteruddannelsen arbejde med deltagernes selvagens, det vil sige personens evne til at indgå i samspil, der kan promovere samhørighedsprocesser. Dette gøres gennem en personlig udforskning af erfaringer og tilstande på nervesystemets tre hierarkisk forbundne niveauer.
 
På alle delkurserne veksler undervisningen mellem teoretiske oplæg, diskussion, selvudviklingsøvelser og samspilsøvelser på de tre neurale niveauer,  demonstrationsterapier, analyse af filmede terapier, samspil og cases. Kursusdagene starter almindeligvis med en kropslig mindfulness guiding.
 
På det første delkursus etableres arbejdsgrupper på ca. 6 deltagere, der mødes 1-2 gange mellem delkurserne, og hvis man vil have optimalt udbytte af efteruddannelsen, må man påregne hjemmearbejde mellem delkurserne. Det vil her være hensigtsmæssigt, at de som har tilmeldt sig certificeringen indgår i arbejdsgrupper sammen. For de, som har tilmeldt sig certificeringen er der mulighed for, at arbejdsgruppen mødes jævnligt i forhold til at supervisere hinandens videoer, forud for certificeringsforløbet på tre enkeltstående dage.

Formål: 
Formålet med efteruddannelsen er at fundere deltagerne i neuroaffektiv udviklingspsykologi og træne brugen af dette ”landkort” som styringsredskab i psykoterapi, behandling, coaching, mentorsamtaler og lignende. Der bliver på efteruddannelsen mulighed for at træne koblingen mellem teori og praksis ved at analysere egne cases ud fra neuroaffektiv udviklingspsykologi og de neuroaffektive kompasser,  og derudfra  reflektere over sin praksis og sine interventioner. Derudover er formålet at deltagerne arbejder med deres egen personlighedsmæssige udvikling.
 
Efteruddannelsens fokus
Efteruddannelsen sigter på at deltagerne får et indgående kendskab til neuroaffektiv udviklingspsykologi. Det vil sige, hvordan personlighedsudvikling foregår på tre forbundne niveauer i nervesystemet, og hvordan mennesker både i barndom og voksenliv kan udvikle sociale og emotionelle kompetencer igennem at føle sig “mødt” og “rummet” på et relevant niveau af nære personer i éns personlige eller faglige netværk. Derudover vil vi arbejde med at implementere begreber som fx ”windows of opportunity”, nærmeste udviklingszone, mødeøjeblikke, afstemningsprocesser samt makro- mikroregulering til undersøgelse og præcisering af kontaktforløb og terapisessioner.
 
Undervisningsform 
Undervisningsformen veksler mellem teoretiske oplæg, videoklip, aktiviteter med fokus på kontakt og samspil i grupper, fælles refleksion og diskussion. Efteruddannelsen lægger op til fælles refleksioner om, hvordan der kan brobygges til egen praksis.

Uddannelsesplan
Uddannelsen er opdelt i 3 moduler a 4 dage.
 
Første delkursus
Første delkursus omhandler helheden i personlighedsudvikling og hjernens udvikling.
Udviklingen foregår igennem at føle sig ’mødt’ og ’rummet’, først igennem arousalregulering og sanseoplevelser, derefter igennem følelseafstemning og til sidst igennem udviklingen af fælles meningsdannende, sproglige narrativer. Disse afstemninger skabes gennem oplevelser af tydelige mødeøjeblikke på det relevante niveau. Deltagerne vil få lejlighed til selv at eksperimentere med interaktion og synkronisering på de tre niveauer. De neuroaffektive kompasser vil blive introduceret, og anvendt både til analyse af en demonstrationsterapi og en case fra en af deltagerne.
 
Andet delkursus 
Andet delkursus omhandler interaktion og regulering på personlighedens sprogløse niveauer, nemlig det autonomt-sansende og det limbisk-følende niveau, samt på de ressourcer og selvbeskyttelsesresponser, der kan forekomme på dette niveau. Vi vil træne evnen til at spore eller tracke’ autonome og limbiske tilstande, mødeøjeblikke og flow i kontaktforløb, og vurdere autonome og limbiske ressourcer og problemer ud fra cases og filmklip.
 
Tredje delkursus 
Tredje delkursus omhandler det præfrontalt-mentaliserende niveau, med de forskellige neokortikale niveauer af voksen mentalisering, som varetager den personlighedsmæssige integration af personlighedens tre lag. Vi vil se på de måder mennesker skaber mening og formål i tilværelsen med forskellige grader af mentalisering og kortlægge nogle af de vanskeligheder, der opstår når disse processer fejludvikles. Vi vil vurdere mentaliseringsniveauer i personlige erfaringer og ud fra filmklip, og arbejde med at forfine evnen til at orientere sig i en fortløbende proces på de tre neuroaffektive niveauer.
 
Underviser
Marianne Bentzen
, psykoterapeut MPF, psykomotorisk psykoterapeut siden 1980 og neuroaffektiv psykoterapeut.
Hun var træner i Bodynamic Institute fra 1985-97, og har afholdt professionelle efteruddannelseskurser for psykoterapeuter, psykologer og psykiatriske behandlergrupper i indland og udland siden 1982. 
 
I et nært samarbejde med psykolog Susan Hart har hun i snart tyve år arbejdet med sammenfatning af den neuroaffektive udviklingspsykologi fra vugge til grav, og om teoriens anvendelse i behandling og psykoterapi. I det sidste årti har hun udvidet sine kropspsykoterapeutiske og psykodynamiske metoder med systemiske og mentaliserende perspektiver. Marianne har i over tyve år mediteret under vejledning af Jes Bertelsen, ph.d. og inddrager også mindfulness træning med kropsligt og empatisk fokus i sin undervisning.
 
Hun har forfattet adskillige artikler og et par bøger om emnet, mange sammen med Susan. Den mest populære er Den Neuroaffektive Billedbog, der nu er udgivet på dansk, engelsk og tysk. Hun er ved at skrive en bog om traumer og spiritualitet med grundlæggeren af Somatic Experiencing, Peter Levine, som hun har samarbejdet med siden 1988.

Hun har været involveret i udviklingen af både Forældre på alle strenge, børnegruppetræningsprogrammet NUSSA og Emotional Development Scale.